INFÓRMATE
GRATIS

  CONOCE NUESTRA OFERTA FORMATIVA

  Información sobre el tratamiento de datos

  ×
  LLÁMANOS
  INFÓRMATE

  Normativa

  Normativas por las que se rige el centro

  Normativa autonómica

  No menú lateral esquerdo ordénase por temática, a normativa autonómica relacionada coas ensinanzas de formación profesional.

  Normativa estatal

  Leis orgánicas

  Lei Orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional
  Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
  Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación
  Lei Orgánica 4/2011, do 11 de marzo, complementaria da Lei de economía sustentable, pola que se modifican as leis orgánicas 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, 2/2006, do 3 de maio, de educación, e 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial
  Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable
  Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional
  Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación

  Reais decretos

  Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo
  Real Decreto 127/2014, do 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo, se aproban catorce títulos profesionais básicos, se fixan os seus currículos básicos e se modifica o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
  Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual
  Real Decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral
  Real Decreto 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen as validacións de módulos profesionais de títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación e se modifica o Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da Formación Profesional do sistema educativo
  Real Decreto 393/2022, do 24 de maio, polo que se establece o Curso de especialización de Formación Profesional de Grao Superior en Aeronaves pilotadas de forma remota-Drons e fíxanse os aspectos básicos do currículo, e se modifican o Real Decreto 1445/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina e se fixan os aspectos básicos do currículo, e o Real Decreto 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen validacións de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e se modifica o Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo

  Outra normativa

  Ligazón ao portal do Ministerio de Educación e Formación Profesional, todofp.es, onde se recolle outra normativa relacionada coa formación profesional
  Ligazón ao portal do Ministerio de Educación e Formación Profesional, todofp.es, onde se recolle normativa relacionada co acceso á función docente