INFÓRMATE
GRATIS

  CONOCE NUESTRA OFERTA FORMATIVA

  Información sobre el tratamiento de datos

  ×
  LLÁMANOS
  INFÓRMATE
  Inicio » Escuela Universitaria de enfermería » Calidad » Competencias de la titulación

  Competencias de la titulación

  COMPETENCIAS BÁSICAS

  CB1 – Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeneral, e se adoita encontrar a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB1 – Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
  CB1 – Students have demonstrated knowledge and understanding in an area of study that comes from the basis of the general secondary education, and it is often found at a level that, if well supported on advanced text books, it also includes some aspects that involve knowledge from the forefront of their field of study.

  CB2 – Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB2 – Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
  CB2 – Students know how to apply their knowledge to their work or vocation in a professional manner and have the skills that are often demonstrated through the preparation and defense of arguments and the resolution of problems within their area of study.

  CB3 – Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB3 – Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
  CB3 – Students have the capacity to collect and interpret relevant data (normally within their area of
  study) to make judgments that include a reflection on relevant topics of social, scientific or ethical nature.

  CB4 – Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
  CB4 – Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
  CB4 – Students will be able to convey information, ideas, problems and solutions to specialist and nonspecialist audiences.

  CB5 – Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
  CB5 – Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
  emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
  CB5 – Students have developed those skills needed to undertake further studies with a high degree of
  autonomy.

  COMPETENCIAS GENERALES

  CG1 – Ser capaz, no ámbito da enfermaría, de prestar unha atención sanitaria técnica e profesional axeitada ás necesidades de saúde das persoas que atenden, de acordo co estado de desenvolvemento dos coñecementos científicos de cada momento e cos niveis de calidade e seguridade que se establecen nas normas legais e deontolóxicas aplicables.
  CG1 – Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
  CG1 – To be able, in the field of nursing, to provide a professional and technical health care,appropriate to the health needs of people they assist, in accordance with the state of development of the scientific knowledge of each moment and with the quality and safety levels established in the legal and ethical applicable standards.

  CG2 – Saber planificar e prestar coidados de enfermaría dirixidos ás persoas, familias ou grupos,orientados, aos resultados en saúde, avaliando o seu impacto, a través de guías de práctica clínica e asistencial, que describen os procesos polos cales se diagnostica, trata ou coida un problema de saúde.
  CG2 – Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.
  CG2 – To know how to plan and provide nursing care to individuals, families or groups, aimed at health results, evaluating their impact through clinical and care practice guidelines, that describe the processes by which a health problem is diagnosed, treated and looked for.

  CG3 – Saber aplicar os fundamentos e principios técnicos e metodolóxicos da enfermaría.
  CG3 – Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería.
  CG3 – To know how to apply the foundations and technical and methodological principles of nursing.

  CG4 – Ser capaz de comprender o comportamento interactivo da persoa en función do xénero, grupo ou comunidade, dentro do seu contexto social e multicultural.
  CG4 – Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género,
  grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.
  CG4 – To be able to understand the interactive behaviour of a person on the basis of gender, group or community within his social and multicultural context.

  CG5 – Deseñar sistemas de coidados dirixidos ás persoas, familia ou grupos, avaliando o seu impacto e establecendo as modificacións oportunas.
  CG5 – Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.
  CG5 – To design care systems conducted to individuals, families or groups, assessing its impact and
  making the necessary modifications.

  CG6 – Aplicar as intervencións da enfermaría na evidencia científica e nos medios dispoñibles.
  CG6 – Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.
  CG6 – To apply the nursing interventions on scientific evidence and on the available resources.

  CG7 – Saber comprender, sen prexuízos, as persoas, considerando os seus aspectos físicos, psicolóxicos e sociais, como individuos autónomos e independentes, segurando o respecto ás súas opinións,crenzas e valores, ademais de garantir o dereito á intimidade, a través da confidencialidade e o segredo profesional.
  CG7 – Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones,creencias y valores, además de garantizar el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.

  CG7 – To know how to understand, without prejudice, people, considering their physical,psychological and social aspects, as autonomous and independent individuals, ensuring respect for their views, beliefs and values, besides ensuring the right to privacy, through professional
  confidentiality and secrecy.

  CG8 – Promover e respectar o dereito de participación, información, autonomía e consentimento informado na toma de decisións das persoas atendidas, acorde coa forma en que viven o seu proceso de saúde-enfermidade.
  CG8 – Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad.
  CG8 – To promote and respect the right of participation, information, autonomy and informed consent in assisted people decision making , in line with the way they live their health-disease process.

  CG9 – Fomentar estilos de vida saudables e o autocoidado, apoiando o mantemento de condutas preventivas e terapéuticas.
  CG9 – Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.
  CG9 – To promote healthy lifestyles and self-care, supporting the maintenance of preventive and
  therapeutic behaviours.

  CG10 – Protexer a saúde e o benestar das persoas, familias ou grupos atendidos, garantindo a súa seguridade.
  CG10 – Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su
  seguridad.
  CG10 – To protect the health and well-being of individuals, families or groups assisted, ensuring their safety.

  CG11 – Saber establecer unha comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociais e compañeiros. Fomentar a formación e información para a saúde.
  CG11 – Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociales y compañeros.Fomentar la formación e información para la salud.
  CG11 – To know how to establish effective communication with patients, families, social groups and
  colleagues. To promote training and information for health.

  CG12 – Aplicar o código ético e deontolóxico da enfermaría española, comprendendo as implicacións éticas da saúde nun contexto mundial en transformación.
  CG12 – Aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.
  CG12 – To apply the ethical and deontological code of Spanish nursing, understanding the ethical implications of health in a world in transformation.

  CG13 – Aplicar os principios de financiamento sanitario e sociosanitario e utilizar axeitadamente os recursos dispoñibles.
  CG13 – Aplicar los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
  CG13 – To apply the principles of health and socio-health financing and use properly the available resources

  CG14 – Establecer mecanismos de avaliación, considerando os aspectos científico-técnicos e de calidade.
  CG14 – Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y de calidad.
  CG14 – To establish mechanics of evaluation, taking into account the scientific, technical and quality
  aspects

  CG15 – Ser capaz de traballar co equipo de profesionais como unidade básica na que se estruturan de forma uni ou multidisciplinar e interdisciplinar os profesionais e demais persoal das organizacións asistenciais.
  CG15 – Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
  CG15 – To be able to work with a professional team as the basic unit in which professionals are structured in uni or multidisciplinar and interdisciplinar way and the rest staff of the welfare organizations.

  CG16 – Ser capaz de utilizar os sistemas de información sanitaria.
  CG16 – Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria.
  CG16 – To be able to use health information systems.

  CG17 – Realizar coidados de enfermaría baseándose na atención integral de saúde, que supón a cooperación multiprofesional, a integración dos procesos e a continuidade asistencial.
  CG17 – Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.
  CG17 – To perform nursing care based on the comprehensive health care that involves multiprofessional cooperation, integration of processes and the continuity of care.

  CG18 – Aplicar estratexias para adoptar medidas de confortabilidade e atención de síntomas, dirixidas ao paciente e familia, na aplicación de coidados paliativos que contribúan a aliviar a situación de pacientes en situacións de enfermidade avanzada e/ou terminal.
  CG18 – Aplicar estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de pacientes en situaciones de enfermedad avanzada y/o terminal.
  CG18 – To apply strategies for means of comfort and care for symptoms, directed to the patient and
  family, in the implementation of palliative care that contributes to alleviating the situation of patients in advanced or terminal disease situations.

  COMPETENCIAS TRANSVERSALES

  CT1 – Capacidade de análise e síntese.
  CT1 – Capacidad de análisis y síntesis.
  CT1 – Analysis and synthesis ability

  CT2-Capacidade de organización e planificación.
  CT2 – Capacidad de organización y planificación.
  CT2 – Organization and planning ability.

  CT3-Capacidade de xestión da información.
  CT3 – Capacidad de gestión de la información.
  CT3 – Information management ability.

  CT4-Resolución de problemas e toma de decisións.
  CT4 – Resolución de problemas y toma de decisiones.
  CT4 – Problem solving and decision making.

  CT5-Traballo en equipo, multidisciplinar e multilingüe.
  CT5 – Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe.
  CT5 -Multidisciplinar and multilingual teamwork.

  CT6-Habilidades nas relacións interpersoais.
  CT6 – Habilidades en las relaciones interpersonales.
  CT6 – Skills in interpersonal relationships.

  CT7-Razoamento crítico.
  CT7 – Razonamiento crítico.
  CT7 – Critical reasoning.

  CT8 – Aprendizaxe autónoma.
  CT8 – Aprendizaje autónomo.
  CT8 – Autonomous learning.

  CT9 – Adaptación a novas situacións. Iniciativa e espírito emprendedor. Creatividade.
  CT9 – Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.
  CT9 – Adaptation to new situations. Initiative and entrepreneurial spirit. Creativity.

  CT10 – Motivación pola calidade.
  CT10 – Motivación por la calidad.
  CT10 -Motivation for the quality.

  CT11 – Sensibilidade cara a temas ambientais.
  CT11 – Sensibilidad hacia temas medioambientales.
  CT11 – Sensitivity towards environmental issues.

  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

  CE1 – Coñecer e identificar a estrutura e función do corpo humano. Comprender as bases moleculares e fisiolóxicas das células e os tecidos.
  CE1 – Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
  CE1 – To know and identify the structure and function of the human body. To understand the molecular and physiological basis of cells and tissues.

  CE2 – Coñecer o uso e a indicación de produtos sanitarios vinculados aos coidados de enfermaría.
  CE2 – Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.
  CE2 – To know the use and indication of nursing care-related health products.

  CE3 – Coñecer os diferentes grupos de fármacos, os principios da súa autorización, uso e indicación, e os mecanismos de acción destes.
  CE3 – Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos.

  CE3 – To learn about the different groups of drugs, the principles of their authorisation, use and
  indication, and their mechanisms of action.

  CE4 – Utilización dos medicamentos, avaliando os beneficios esperados e os riscos asociados e/ou efectos derivados da súa administración e consumo.
  CE4 – Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo.
  CE4 – Use of drugs, evaluating the expected benefits and associated risks or effects derived from its
  management and consumption.

  CE5 – Coñecer e valorar as necesidades nutricionais das persoas sas e con problemas de saúde ao longo do ciclo vital, para promover e reforzar pautas de conduta alimentaria saudable.
  CE5 – Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable.
  CE5 – To know and assess the nutritional needs of healthy people and problems of health throughout the vital cycle, to promote and reinforce healthy eating guidelines.

  CE6 – Identificar os nutrientes e os alimentos en que se encontran.
  CE6 – Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
  CE6 – To identify the nutrients and the food in where they are.

  CE7 – Identificar os problemas nutricionais de maior prevalencia e seleccionar as recomendacións dietéticas axeitadas.
  CE7 – Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.
  CE7 – To identify the nutritional problems of major predominance and to select the suitable dietetic
  recommendations.

  CE8 – Aplicar as tecnoloxías e sistemas de información e comunicación dos coidados de saúde.
  CE8 – Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.
  CE8 – To apply the technologies and information systems and communication of health care.

  CE9 – Coñecer os procesos fisiopatolóxicos, as súas manifestacións e os factores de risco que determinan os estados de saúde e enfermidade nas diferentes etapas do ciclo vital.
  CE9 – Conocer los procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.
  CE9 – To know the physiopathologic processes, its declarations and the factors of risk that determine
  the states of health and illness in the different stages of the vital cycle.

  CE10 – Identificar as respostas psicosociais das persoas ante as diferentes situacións de saúde (en particular, a enfermidade e o sufrimento), seleccionando as accións axeitadas para proporcionar axuda nestas. 
  CE10 – Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas.
  CE10 – To identify the psychosocial answers of people facing the different situations of health (in particular, the illness and the suffering), selecting the correct actions to provide help in these.

  CE11 – Establecer unha relación empática e respectuosa co/a paciente e familia, acorde coa situación da persoa, problema de saúde e etapa de desenvolvemento.
  CE11 – Establecer una relación empática y respetuosa con el/la paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo.
  CE11 – To establish an emphatic and respectful relationship with the patient and family, according to
  the situation of the person, problem of health and stage of development.

  CE12 – Utilizar estratexias e habilidades que permitan unha comunicación efectiva con pacientes,familias e grupos sociais, así como a expresión das súas preocupacións e intereses.
  CE12 – Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.
  CE12 – To use strategies and skills that allow an effective communication with patients, families and
  social groups, as well as the expression of its worries and interests.

  CE13 – Recoñecer as situacións de risco vital e saber executar manobras de soporte vital básico e avanzado.
  CE13 – Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y
  avanzado.
  CE13 – To recognize situations of vital risk and to be able to execute maneuvers of basic and advanced vital support.

  CE14 – Coñecer e identificar os problemas psicolóxicos e físicos derivados da violencia de xénero para capacitar o estudantado na prevención, a detección precoz, a asistencia, e a rehabilitación das vítimas desta violencia.
  CE14 – Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiantado en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta violencia.
  CE14 – To know and to identify the psychological and physical problems derived from the violence of
  genre to qualify students in the prevention, the precocious detection, assistance, and rehabilitation of victims of this violence.

  CE15 – Identificar, integrar e relacionar o concepto de saúde e os coidados, dende unha perspectiva histórica, para comprender a evolución do coidado de enfermaría.
  CE15 – Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la evolución del cuidado de enfermería.
  CE15 – To identify, integrate and relate the concept of health and care, from a historical perspective, to understand the evolution of the nursing care.

  CE16 – Comprender dende unha perspectiva ontolóxica e epistemolóxica, a evolución dos conceptos centrais que configuran a disciplina de enfermaría, así como os modelos teóricos máis relevantes,aplicando a metodoloxía científica no proceso de coidar, desenvolvendo os plans de coidados correspondentes.
  CE16 – Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes,aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar, desarrollando los planes de cuidados correspondientes.
  CE16 – To understand from an ontological and epistemological perspective, the evolution of the core
  concepts that make up the discipline of nursing as well as the most relevant theoretical models, applying scientific methodology in the process of care, developing appropriate care plans.

  CE17 – Aplicar o proceso de enfermaría para proporcionar e garantir benestar, calidade e seguridade ás persoas atendidas.
  CE17 – Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar bienestar, calidad y seguridad a las personas atendidas.
  CE17 – To apply the nursing process to provide and ensure well-being, quality and safety to assisted
  people.

  CE18 – Coñecer e aplicar os principios que sustentan os coidados integrais de enfermaría
  CE18 – Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.
  CE18 – To know and apply the principles underlying the comprehensive nursing care.

  CE19 – Dirixir, avaliar e prestar os coidados integrais de enfermaría, ao individuo, a familia e a comunidade.
  CE19 – Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.
  CE19 – To lead, assess and provide comprehensive nursing care, to individual, family and community.

  CE20 – Capacidade para describir os fundamentos do nivel primario de saúde e as actividades a desenvolver para proporcionar un coidado integral de enfermaría ao individuo, a familia e a comunidade.
  CE20 – Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a
  desarrollar para proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad.
  CE20 – Ability to describe the basics of the primary level of health and activities to develop to provide comprehensive nursing care to individual, family and community.

  CE21 – Comprender a función e actividades e actitude cooperativa que o profesional ha de desenvolver nun Equipo de Atención Primaria de Saúde.
  CE21 – Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un Equipo de Atención Primaria de Salud.
  CE21 – To understand the function and activities and cooperative attitude that the professional has to develope in a primary health care team.

  CE22 – Promover a participación das persoas, familia e grupos no seu proceso de saúde-enfermidade.
  CE22 – Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
  CE22 – To promote the involvement of individual, groups and family in their health-disease process.

  CE23 – Identificar os factores relacionados coa saúde e os problemas do ámbito, para atender ás persoas en situacións de saúde e enfermidade como integrantes dunha comunidade.
  CE23 – Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad.
  CE23 – To identify factors related to health and environment issues, to assist people in situations of
  health and disease as members of a community.

  CE24 – Identificar e analizar a influencia de factores internos e externos no nivel de saúde de individuos e grupos.
  CE24 – Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
  CE24 – To identify and analyze the influence of internal and external factors in the level of health of
  individual and groups.

  CE25 – Aplicar os métodos e procedementos necesarios no seu ámbito para identificar os problemas de saúde máis relevantes nunha comunidade.
  CE25 – Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad.
  CE25 – To apply methods and procedures in its scope to identify the most important health problems in a community.

  CE26 – Analizar os datos estatísticos referidos a estudos poboacionais, identificando as posibles causas de problemas de saúde.
  CE26 – Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles
  causas de problemas de salud.
  CE26 – To analyze statistical data related to population studies, identifying possible causes of health
  problems.

  CE27 – Formar e informar, facilitar e apoiar a saúde e o benestar dos membros da comunidade, cuxas vidas están afectadas por problemas de saúde, risco, sufrimento, enfermidade, incapacidade ou morte.
  CE27 – Formar e informar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad,cuyas vidas están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte.
  CE27 – To educate, inform, facilitate and support the health and well-being of community members,
  whose lifes are affected by problems of health, risk, suffering, disease, disability or death.

  CE28 – Coñecer as alteracións de saúde do adulto, identificando as manifestacións que aparecen nas súas distintas fases.
  CE28 – Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
  CE28 – To know adult health alterations, identifying manifestations appearing in different phases.

  CE29 – Identificar as necesidades de coidado derivadas dos problemas de saúde.
  CE29 – Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
  CE29 – To identify care needs arising from health problems.

  CE30 – Analizar os datos recollidos na valoración, priorizar os problemas do paciente adulto,establecer e executar o plan de coidados e realizar a súa avaliación.
  CE30 – Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto,establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación.
  CE30 – To analyze collected data in the assessment, prioritize the problems of the adult patient,establish and execute care plan and its assessment.

  CE31 – Realizar as técnicas e procedementos de coidados de enfermaría, establecendo unha relación terapéutica cos pacientes e familiares.
  CE31 – Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los pacientes y familiares.
  CE31 – To perform the techniques and procedures of nursing care, establishing a therapeutic relationship with patients and families.

  CE32 – Seleccionar as intervencións encamiñadas a tratar ou previr os problemas derivados das desviacións de saúde.
  CE32 – Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
  CE32 – To select interventions to treat or prevent deviations from health-related problems.

  CE33 – Ter unha actitude cooperativa cos diferentes membros do equipo.
  CE33 – Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.
  CE33 – To have cooperative attitude with the different members of the team.

  CE34 – Identificar as características das mulleres nas diferentes etapas do ciclo reprodutivo, no climaterio e nas alteracións que se poden presentar proporcionando os coidados necesarios en cada etapa.
  CE34 – Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo, en el climaterio y en las alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa.
  CE34 – To identify the characteristics of women at different stages of the reproductive cycle, the climacteric and the alterations that may appear, providing the necessary care at each stage.

  CE35 – Aplicar coidados xerais durante o proceso de maternidade para facilitar a adaptación das mulleres e os neonatos ás novas demandas e previr complicacións.
  CE35 – Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las nuevas demandas y prevenir complicaciones.
  CE35 – To apply general care during maternity to facilitate women and infants adjustament to new demands and prevent complications.

  CE36 – Coñecer os aspectos específicos dos coidados do neonato. Identificar as características das diferentes etapas da infancia e adolescencia e os factores que condicionan o patrón normal de crecemento e desenvolvemento.
  CE36 – Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo.
  CE36 – To know the specific aspects of newborn care. To identify the characteristics of the different stages of childhood and adolescence and the factors that determine the normal pattern of growth and development.

  CE37 – Coñecer os problemas de saúde máis frecuentes na infancia e identificar as súas manifestacións. Analizar os datos de valoración do neno, identificando os problemas de enfermaría e as complicacións que poden presentarse.
  CE37 – Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones.Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse.

  CE37 – To know the most common childhood health problems and identify its manifestations. To analyze child assessment data, identifying nursing problems and complications that can arise.

  CE38 – Aplicar as técnicas que integran o coidado de enfermaría, establecendo unha relación terapéutica cos nenos e os seus coidadores.
  CE38 – Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores.
  CE38 – To apply techniques that integrate nursing care, establishing a therapeutic relationship with
  children and their caregivers.

  CE39 – Seleccionar as intervencións dirixidas ao neno san e ao enfermo, así como as derivadas dos métodos de diagnóstico e tratamento.
  CE39 – Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento.
  CE39 – To select interventions aimed to healthy and ill children, as well as those derived from
  diagnosis and treatment methods.

  CE40 – Ser capaz de proporcionar formación e información para a saúde aos pais ou coidadores primarios.
  CE40 – Ser capaz de proporcionar formación e información para la salud a los padres o cuidadores primarios.
  CE40 – To be able to provide training and information for health to parents or primary caregivers.

  CE41 – Comprender os cambios asociados ao proceso de envellecer e a súa repercusión na saúde.
  CE41 – Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.
  CE41 – To understand changes associated with the aging process and its impact on health.

  CE42 – Identificar as modificacións estruturais, funcionais, psicolóxicas e de formas de vida asociadas ao proceso de envellecer.
  CE42 – Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.
  CE42 – To identify structural, functional, psychological and life forms changes, associated with the aging process.

  CE43 – Coñecer os problemas de saúde máis frecuentes nas persoas maiores.
  CE43 – Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.
  CE43 – To know the most common health problems in elderly.

  CE44 – Seleccionar as intervencións coidadoras dirixidas a tratar ou a previr os problemas de saúde e a súa adaptación á vida diaria mediante recursos de proximidade e apoio á persoa anciá.
  CE44 – Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana.
  CE44 – To select care interventions aimed to treat or prevent health problems and its adjustament to everyday life by proximity and support resources to elderly.

  CE45 – Coñecer o Sistema Sanitario Español.
  CE45 – Conocer el Sistema Sanitario Español.
  CE45 – To know Spanish sanitary system.

  CE46 – Identificar as características da función directiva dos servizos de enfermaría e a xestión de coidados.
  CE46 – Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.
  CE46 – To identify characteristics of the directive function of nursing services and care management.

  CE47 – Coñecer e ser capaz de aplicar as técnicas da dirección de grupos.
  CE47 – Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.
  CE47 – To know and be able to apply techniques of team management.

  CE48 – Coñecer a lexislación aplicable e o Código Ético e Deontolóxico da enfermaría española,inspirado no Código Europeo de Ética e Deontoloxía de Enfermaría.
  CE48 – Conocer la legislación aplicable y el Código Ético y Deontológico de la enfermería española,inspirado en el Código Europeo de Ética y Deontología de Enfermería.
  CE48 – To know applicable legislation and the Spanish code of ethics and deontologism of nursing,inspired in the European code of ethics and deontologism of nursing.

  CE49 – Prestar coidados, garantindo o dereito á dignidade, privacidade, intimidade, confidencialidade e capacidade de decisión do paciente e familia.
  CE49 – Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia.
  CE49 – To provide care, guaranteeing the right to dignity, privacy, confidentiality and problem-solving ability of the patient and family.

  CE50 – Individualizar o coidado considerando a idade, o xénero, as diferenzas culturais, o grupo étnico,as crenzas e valores.
  CE50 – Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo
  étnico, las creencias y valores.
  C50 – To personalise care considering age, gender, cultural differences, ethnic group, beliefs and values.

  CE51 – Coñecer os problemas de saúde mental máis relevantes nas diferentes etapas do ciclo vital,proporcionando coidados integrais e eficaces, no ámbito da enfermaría.
  CE51 – Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital,
  proporcionando cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.
  CE51 – To know the most relevant mental health problems at different stages of vital cycle, providing comprehensive and effective care in the field of nursing.

  CE52 – Coñecer os coidados paliativos e control da dor para prestar coidados que alivien a situación dos pacientes en situación de enfermidade avanzada e/ou terminal.
  CE52 – Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los pacientes en situación de enfermedad avanzada y/o terminal.
  CE52 – To know palliative care and pain control to provide care that soothe the situation of patients in advanced or terminal illness situation.